Програма

Учебни програми 

И тази година нашето училище работи по одобрените от МОН програми за Българските училища в чужбина и в края на учебната година учениците получават удостоверения за завършен клас, еквивалентен на съответния клас по българската образователна система.

Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година

Готови са новите учебни програми по български език и литература за учениците от българските училища в чужбина

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Програмите съдържат два компонента –  Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език.  Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в  учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.

Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас

————————-

Електронен учебник по Човекът и обществото 4 клас:

 


ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2010 – 2011 ГОДИНА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКАТА ГРУПА

УЧЕБНА  ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – I КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – II КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – V КЛАС

УЧЕБНА ПРОГРАМА “АЗ УЧА БЪЛГАРСКИ”

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКАТА ГРУПА (деца от 3 до 5 години)

(Програмата  е разработена на базата на  системата „Моливко”)

ТЕМИ  ЗА ОБЩУВАНЕ

 1. Числата от 1 до 20.
 2. Буквите.
 3. Дните на седмицата.
 4. Частите на деня (сутрин, обед, вечер, нощ).
 5. Дневен режим.
 6. Цветовете.
 7. Членовете на семейството.
 8. Професии.
 9. Храна: плодове и зеленчуци.
 10. Фигури: триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг, елипса.
 11. Части на тялото.
 12. Животни: любимо животно; домашни животни.
 13. Растения: любимо цвете.
 14. Музикални инструменти.
 15. Сезони: любим сезон.
 16. Коледа.
 17. Великден.
 18. 1ви март.
 19. 8ми март.
 20. В гората.
 21. На улицата.
 22. Моят дом.
 23. Месеците.

ПЕСНИ

 1. „Часовник”
 2. „Хей, ръчички”
 3. „Зайченцето бяло”
 4. „Доволен” („Новите панталонки”)
 5. „Мила, моя мамо”
 6. „Зеленчуци, който не яде”
 7. „Шаро и първият сняг”
 8. „Мартенички”
 9. „Жълтоклюно патенце”
 10. „Тръгнал кос”
 11. „Коте бяло”
 12. „Фър, фър, вранче”
 13. „Ние сме войници”

MP3 – коледни песни

върни в началото

УЧЕБНА  ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – I КЛАС

Обучението по български език и литература в I клас е насочено към ограмотяване на 7-8 годишни деца, както и към начално обучение на по-големи ученици, за които българският език не е  основно говорим или е паралелен втори говорим език в семейството. Четенето и писането се овладяват синхронно като правилното изписване на буквите се съчетава с осъзнаването им като звукове. Акцентът е върху правилното използване на думите и увеличаването на активния речник на децата, както и върху основните правописни, граматически и пунктуационни особености при съставяне на думи, изречения и текстове. Учениците се насърчават да  четат с разбиране и да изразяват отношение към прочетеното. Участието на децата в празнични програми по случай национални и традиционни празници развива творческите им заложби и способности.

върни в началото

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – II КЛАС

Обучението по български език и литература във II клас е насочено към деца, които са завършили I клас в училище или са обучавани индивидуално. То обхваща 8-9 годишни деца или по-големи ученици, за които българският език е основно говорим или втори паралелен в семейството и които отговарят на необходимите критерии за говоримо и писмено владеене на езика. Създаване на устен и писмен текст, умение за построяване на различни видове изречения, както и знания за основните части на речта са в основата на обучението по български език. Учениците могат да четат изразително и по роли, рецитират и преразказват, изразяват своето отношение към герои и събития, различават основни литературни жанрове, художествен и нехудожествен текст , монолог и диалог.  Чрез учебното съдържание  децата се запознават с националните празници и обичаите от календара на българина.

върни в началото

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – V КЛАС

Цел на обучението по история  и цивилизация  в пети клас

Главна  цел на обучението по история и цивилизация в пети клас е да формира ориентацията на учениците, адаптацията и реализацията в съвременното общество. Чрез изучаването на българската история учениците се запознават с най-стойностните явления в българското национално развитие, придобиват съзнание за своята етнокултура, осъзнават динамиката на общественото развитие и всестранните социално-политически, икономически и културни промени в света.

Подцели

 1. Да представи историческото развитие на българския народ като цялостен и комплексен процес с акцент върху периода VII-XIV век.
 2. Да разгледа културата на българите като част от балканската и европейска култура от Античността до Новото време.
 3. Да разкрие ролята на религията, държавата, етническите и социалните общности за развитието и съхранението на българската идентичност през Средновековието.
 4. Да генерира разбиране за активната роля на човека в историческия процес.
 5. Да развива у учениците за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.
 6. Да формира у учениците разбиране за историческата традиция в контактите между българското общество и другите европейски народи в Доиндустриалната епоха.

 

Разпределение на съдържанието по теми

1. Какво зная и мога в началото-начален преговор.

2. Какво зная и мога  в началото-начален преговор.

3. Тест-входно ниво.

4. Историята и нейните източници.

5. Историята и нейните източници-работа с  исторически извори; практически  урок.

6. Българските земи през праисторическата епоха.

7. Сравнение между старокаменна и новокаменна епоха.

8. Цивилизацията на древните траки.

9. Тракийската култура.

10. Югоизточна Европа през Античността.

11. Наследство на древните цивилизации-упражнение.

12. Поява и разпространение на християнството.

13. Европа между Античността и Средновековието.

14. България – огнище на древни цивилизации-тематичен  контрол.

15. Древните българи-наши предшественици.

16. Славяните и великото преселение на народите.

17. Южните славяни.

18. Раждането на средновековна България.

19. Управлението на хан Тервел.

20. Утвърждаване на езическа България в Европа.

21. Възход на България при хан Омуртаг и наследнците му.

22. България-християнска  държава.

23. Начало на старобългарската книжовност.

24. Делото на солунските братя.

25. Цар Симеон Велики-съперник на Византия.

26. „Златен век” на старобългарската култура.

27. Старите български столици.

28. Плиска и Велики Преслав-упражнение.

29. Българското царство при цар Петър.

30. Цар Самуил в защита на Българското царство.

31. Средновековна България VII-началото на XI век-контролен тест.

32. България под византийска власт.

33. Възстановяване на Българското царство.

34. България-водеща сила в Европейския югоизток.

35. Управлението на цар Иван Асен II.

36. Период на упадък и зависимост от татарите.

37. България при цар Иван Александър.

38. Старобългарското книжовно наследство-упражнение.

39. Съпоставка между Първия „златен век” на българската книжнина IX и X век и Втория „златен век” на старобългарската книжнина XIV век.

40. Българското средновековно общество-изясняване на категориите владетел, аристокрация  и селяни.

41. Светът на средновековните българи.

42. Българските средновековни градове.

43. Средища на занаяти и търговия и  духовни и книжовни центрове.

44. Средновековната столица Търново.

45. Духовен живот в Царевград Търнов-упражнение.

46. Българите в средновековна Европа.

47. Гибелта на средновековна България.

48. Защитата на българската независимост.

49. Българската държава и общество през XI-XIV век-контролен тест.

50. Съпротива срещу османците до средата  на XV век.

51. Въстанието на Константин и Фружин и походите на Владислав Варненчик.

52. Ислямът-новата религия в Югоизточна Европа.

53. Устройство на Османската империя.

54. Пирамидата на османското общество.

55. Промени в живота на българите.

56. Съпротива срещу османската власт XVI-XVII век.

57. Хайдутството в България.

58. Християнската вяра-опора на българите.

59. Рилският манастир.

60. Рилският манастир XV-XVIII век-упражнение.

61. Колективните опори на българите.

62. Българските градове в Османската империя.

63. Средища на занаяти и търговия.

64. Мозайка от общности в българските земи.

65. По следите на пътешествениците.

66. По следите на пътешествениците-упражнение.

67. Българите и европейският свят през XVI-XVII век.

68. Българските земи през XV-XVIII век-да обобщим какво знаем и можем.

върни в началото

УЧЕБНА ПРОГРАМА “АЗ УЧА БЪЛГАРСКИ”

Учебната програма “Аз уча български” е адаптирана от програма за изучаване на български език от

деца на граждани Европейския съюз. Тя включва в два модула: 1. „Начално ниво” и 2. „Езиково обучение”, в зависимост от нивото на ученика. Учениците, които не говорят български език, започват обучение по модула „Начално ниво”, а учениците, които познават част от българската азбука и могат да четат, работят по модула „Езиково обучение”.

Модул „Начално ниво”:

• подготвителен етап на обучение – говорене и слушане (до 12 часа);

• основен етап на обучение – четене и писане (до 78 часа);

Модул „Езиково обучение”:

• Български език (четене, говорене, слушане) – до 40 часа;

• Български език (писане, четене, говорене) – до 50 часа.

Учителят по своя преценка може да комбинира основните модули съобразно нивото на учениците в групата.

върни в началото

Leave a Reply